Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Hinnanalennuksen määrä ja tasonparannuksen osuus (Turun hovioikeus 2015)

Turun hovioikeuden 27.2.2015 ratkaisemassa tapauksessa hovioikeus otti kantaa ensisijaisesti siihen, voitiinko kiinteistökauppa purkaa salaisen virheen vuoksi ja toissijaisesti siihen, oikeuttiko virhe hinnanalennukseen.

Riitta oli ostanut vuonna 2008 myyjiltä kiinteistön, jonka kauppahinta oli 152 500 euroa. Kun Riitta oli vuonna 2012 ryhtynyt remontoimaan kylpyhuonetta, oli käynyt ilmi, että kylpyhuoneessa oli kosteusvauriota. Riitta teetätti talossa tarkempia tutkimuksia ja niissä ilmeni, että talon alapohjassa ja seinien alaosissa oli laajoja kosteus-, laho- ja homevaurioita. Korjauskustannusten arvioitiin olevan noin 65 000–85 000 euroa. Riitta nosti kanteen, jossa hän ensisijaisesti vaati kiinteistökaupan purkamista ja kauppahinnan palauttamista korkoinen. Toissijaisesti Riitta vaati ostajia suorittamaan hänelle 82 500 euroa hinnanalennusta korkoineen. Näiden päävaatimusten ohella Riitta esitti vaatimuksen muun muassa selvittelykulujen ja erinäisten vahingonkorvausten suorittamisesta.

Asiaa ensimmäisenä käsitellyt käräjäoikeus totesi, että ongelmien keskeisin syy oli alapohjan tuuletuksen puute. Vaikka varsinaisten vaurioiden syntyhetki jäi osin selvittämättä, selvää oli se, että tuuletus oli ollut puutteellista jo kaupantekohetkellä. Näin ollen käräjäoikeus katsoi, että myyjät olivat vastuussa kiinteistössä todetuista virheistä, kun kiinteistö oli merkittävästi poikennut siitä, mitä siltä oli perustellusti voitu edellyttää ja mitä oli sovittu. Laatuvirheet olivat salaisia virheitä, sillä näyttämättä olisi jäänyt, että myyjät olisivat antaneet Riitalle virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa tai jättäneet ilmoittamatta olennaisista tiedoista, joista myyjät tiesivät tai joista heidän olisi pitänyt tietää.

Virheet olivat sellaisia, että ne olivat korjattavissa eikä niiden ollut todettu aiheuttavan terveyshaittoja. Käräjäoikeuden mukaan edellytys kaupan purkamiselle ei myöskään korjauskustannusten määrän perusteella täyttynyt. Koska virhettä ei kokonaisuutena arvioiden voitu pitää maakaaren tarkoittamalla tavalla olennaisena, Riitan ensisijainen vaatimus kaupan purkamisesta ja kauppahinnan palauttamisesta hylättiin.

Hinnanalennuksen osalta käräjäoikeus otti huomioon korjauskustannukset ja niiden suhteuttamisen kaupantekohetken mukaiselle tasolle sekä korjauksista aihetuvan tasonparannuksen. Koska virhe oli salainen eikä myyjien voitu katsoa aiheuttaneen Riitalle vahinkoa tuottamuksellisesti, vahingonkorvausvaatimukset hylättiin. Näin ollen käräjäoikeus katsoi oikeaksi velvoittaa myyjät suorittamaan Riitalle hinnanalennusta 30 000 euroa korkoinen.

Asia eteni hovioikeuden käsiteltäväksi. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden tuomion perusteluineen eikä muuttanut sitä.