Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kunnianvastainen ja arvoton menettely (HelHO 28.1.2021)

Ostajat olivat vuonna 2012 ostaneet kiinteistön sillä sijaitsevine rakennuksineen. Kiinteistöllä sijaitsi hyväkuntoiseksi ilmoitettu omakotitalo, jossa oli ennen kaupantekoa toimitettu kuntotarkastus. Myyjät olivat omistusaikanaan remontoineet omakotitaloa laajalti. Keväällä 2017 ostajille heräsi epäily kiinteistöllä sijaitsevan omakotitalon rakenteiden ongelmista, jonka johdosta kesän 2017 aikana talossa tehtiin tutkimuksia. Tutkimuksissa todettiin, että talossa oli kosteus- ja mikrobivaurioita mm. välipohja- ja alapohjarakenteissa sekä ulkoseinä- ja julkisivurakenteissa. Ostajat ilmoittivat myyjille löytyneistä virheistä kesällä 2017 eli yli viiden vuoden kuluttua vuonna 2012 tapahtuneesta kaupan kohteen luovutuksesta.

Ostajat vaativat kanteessaan myyjiltä hinnanalennusta ja vahingonkorvausta kosteus- ja mikrobivaurioiden vuoksi. Ostajien mukaan heillä oli oikeus vedota kaupan kohteen virheisiin vielä viiden vuoden määräajan jälkeenkin, koska myyjät olivat antaneet heille tietoisesti puutteellista ja harhaanjohtavaa tietoa siitä, että talossa myyjien omistusaikana vuonna 2005 havaitut laajamittaiset kosteus- ja homevauriot oli korjattu.

Käräjäoikeuden tuomion mukaan myyjät eivät olleet menetelleet kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Käräjäoikeus hylkäsi ostajien kanteen sillä perusteella, että he olivat ilmoittaneet virheistä vasta yli viiden vuoden kuluttua kiinteistön hallinnan luovutuksesta. Ostajat valittivat asiasta hovioikeuteen, ja hovioikeus antoi asiassa jatkokäsittelyluvan. Hovioikeus otti käsiteltäväksi kysymyksen siitä, oliko ostajilla oikeus vedota kaupan kohteen virheisiin vielä viiden vuoden määräajan kuluttua.

Myyjät olivat kertoneet ostajille, että kaikki vuonna 2005 omakotitalosta löytyneet vauriot oli korjattu asianmukaisesti. Myyjät olivat vuonna 2005 nostaneet aikaisempaa omistajaa vastaan kaupan purkamista koskevan kanteen, jonka mukaan talo oli purkukuntoinen ja asumiskelvoton. Riita-asia oli sovittu, jonka jälkeen myyjät olivat korjanneet vaurioita puutteellisesti sekä jättäneet vaurioituneita rakenteita tietoisesti korjaamatta. Myyjät olivat jättäneet kertomatta ostajille edellä mainitusta seikoista.

Myyjät eivät myöskään olleet korjanneet vuoden 2005 tutkimuksissa havaittuja vaurioita heille suositellussa laajuudessa. Olohuoneen ulkoseinän vaurioita ja alapohjaa oli korjattu ainoastaan osittain, kun suosituksen mukaan kaikki rakenteet olisi tullut purkaa jo sen vuoksi, että vaurioiden todellinen laajuus olisi selvinnyt. Näistä seikoista myyjät eivät olleet kertoneet ostajille ennen kaupantekoa. Hovioikeus katsoi, että ostajien saamat tiedot vuoden 2005 vaurioista ja niiden korjaamisesta olivat puutteellisia ja osin harhaanjohtavia.

Hovioikeus katsoi, että tarkat tiedot aikaisemmista kosteus- ja lahovaurioista, niiden johdosta annetuista korjaussuosituksista ja niiden johdosta tehdyistä korjauksista sekä aikaisemmasta oikeudenkäynnistä olivat olleet olennaisia kauppaan vaikuttavia tietoja. Myyjien olisi tullut kertoa ostajille vuonna 2005 havaittujen vaurioiden laajuudesta ja niitä koskevista korjaussuosituksista. Myyjien olisi erityisesti tullut kertoa siitä, että he olivat korjanneet rakenteita vain osittain.

Hovioikeuden mukaan myyjien täytyi ymmärtää, että tieto aikaisemmasta oikeudenkäynnistä ja siihen johtaneista syistä sekä vaurioiden korjaustavasta olisi vaikuttanut oleellisesti ostajien ostopäätökseen. Myyjät olivat selvästi poikenneet myyjän tiedonantovelvollisuudesta. Tämän vuoksi hovioikeus katsoi päätöksessään, että myyjät olivat menetelleet maakaaren tarkoittamalla tavalla kunnianvastaisesti ja arvottomasti. Täten ostajilla oli ollut oikeus vedota kaupan kohteen virheisiin reklamaatiolle säädetyn viiden vuoden määräajan jälkeenkin.

Asiassa pyydettiin valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, joka ei sitä myöntänyt. Tuomio on lainvoimainen.