Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Reklamaation myöhästyminen (Turun hovioikeus 2006)

Turun hovioikeuden 10.10.2006 ratkaisemassa tapauksessa hovioikeus otti kantaa siihen, olivatko ostajat asianmukaisesti tehneet reklamaation kohtuullisessa ajassa havaittuaan väitetyt virheet.

Aulis ja Bertta olivat ostaneet kiinteistön vuonna 1997. Kiinteistössä oli havaittu virheitä kesällä 1998, jolloin Aulis ja Bertta olivat olleet ensimmäisen kerran yhteydessä myyjätahoon. Maakaaressa on säädetty, että reklamaatio on tehtävä kohtuullisessa ajassa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Reklamaatiossa on ilmoitettava myös virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista. Ellei reklamaatiota ole tehty maakaaressa säädetyllä tavalla, ostajalla ei ole oikeutta vedota virheeseen.

Hovioikeudessa todettiin, että maakaaren reklamaatiosäännös oli tulkittavissa joko niin, että kohtuullinen määräaika on sama niin virheestä kuin siihen perustuvista vaatimuksistakin ilmoittamisen osalta tai niin, että määräaika voi päättyä virheestä ja siihen perustuvista vaatimuksista ilmoittamisen osalta eri aikoina. Hovioikeus päätyi sille kannalle, että kohtuullinen aika voi vaatimusten ilmoittamiseen voi päättyä myöhemmin kuin aika virheestä ilmoittamiseen.

Aulis ja Bertta olivat ilmoittaneet myyjätaholle virheisiin perustuvan yksilöidyn vaatimuksensa marraskuussa 1999 eli noin yksi vuosi neljä kuukautta ensimmäisten virheiden ja runsas vuosi muiden virheiden havaitsemisen jälkeen. Aulis ja Bertta kertoivat, että he eivät olleet voineet esittää yksilöityjä vaatimuksiaan aiemmin, sillä kaikki virheiden korjaamisesta aiheutuneet kustannukset eivät olleet vielä olleet heidän tiedossaan.

Arvioidessaan sitä, oliko reklamaatio tehty maakaaren vaatimusten mukaisesti, hovioikeus punnitsi kahta seikkaa: myyjän etujen mukaista on saada virhetilanteet selvitettyä nopeasti, mutta toisaalta taas ostajilla on oltava riittävästi aikaa vaatimusten perusteen ja määrän selvittämiseen, jotta todellinen totuus saataisiin esiin.

Hovioikeus totesi, että Aulis ja Bertta olivat heti virheet havaittuaan ryhtyneet korjaustoimiin ja työt oli myös viivyttelemättä saatettu loppuun. Lisäksi he olivat heti mahdollisuuden tultua ilmoittaneet tarkemmat vaatimuksensa. Näiden seikkojen ohella hovioikeus toi esiin, että myyjätaho oli ainakin joiltain osin ollut tietoinen tehtävistä korjaustöistä ja myyjätaholle oli myös tarjottu tilaisuus tutustua virheisiin ja korjauksiin. Esiin tulleita seikkoja kokonaisuutena arvioituaan hovioikeus lausui, että Aatu ja Bertta olivat tehneet reklamaation maakaaren vaatimusten mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2006/tho20062188