Näiltä sivuilta löydät tietoa home- ja rakennusvirheistä kiinteistö- ja asuntokaupoissa sekä niihin erikoistuneista asianajotoimistoista ja homekoiratutkijoista.

Kunnianvastainen menettely (Vaasan hovioikeus 2013)

Vaasan hovioikeuden 17.4.2013 ratkaisemassa tapauksessa hovioikeus otti kantaa siihen, oliko myyjien menettely ollut kunnianvastaista ja arvotonta tai törkeän huolimatonta.

Airi oli ostanut kiinteistön, jossa oli ilmennyt moninaisia virheitä. Airi oli tehnyt myyjille reklamaation yli viisi vuotta sen jälkeen, kun kiinteistön hallinta oli siirtynyt hänelle. Maakaaren mukaan ostajan on ilmoitettava myyjille laatuvirheestä viiden vuoden kuluessa siitä, kun kiinteistön hallinta on luovutettu, sillä muuten hän menettää oikeutensa vedota siihen. Viiden vuoden määräaika ei kuitenkaan rajoita vaatimusten esittämistä, jos myyjätaho on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti. Näin ollen hovioikeudessa ratkaistavana oli se, oliko mainittua menettelyä myyjien osalta käsillä.

Airi toi kanteessaan esiin näkemyksensä siitä, että kiinteistö oli ollut virheellinen jo kaupanteko hetkellä ja että myyjät olivat salanneet tiedossaan olleet virheet sekä niihin viittaavat seikat. Airi totesi myyjien antaneen hänelle kaupanteon yhteydessä myös virheellistä tietoa.

Hovioikeus keskittyi arvioimaan, miten rakennuksessa olevat virheet olivat ilmenneet ennen kauppaa, miten virheisiin viittaavat seikat on voitu tarkempien selvitysten puuttuessa ymmärtää, missä määrin myyjien olisi tullut ilmoittaa havainnoistaan ja epäilyistään Airille sekä olivatko myyjät antaneet virheellistä tai harhaanjohtavaa tietoa.

Hovioikeus nosti päätöksessään ensin esiin ne lainkohdat, jotka liittyivät ratkaistavana olleeseen tapaukseen. Hovioikeus totesi, että myyjän vastuu laatuvirheestä voi perustua hänen antamiinsa virheellisiin tai harhaanjohtaviin tietoihin tai tiedonantovelvollisuuden muunlaiseen laiminlyöntiin, sillä myyjän on annettava tieto myös muun muassa tietoihin liittyvästä epävarmuudesta. Hovioikeus tarkasteli myös ostajan ennakkotarkastusvelvollisuutta.

Asiassa esiin tulleita tapauskohtaisia seikkoja läpikäytyään ja arvioituaan hovioikeus totesi olevan ilmeistä, että myyjät eivät ole ymmärtäneet eikä heidän myöskään pitänyt epäillä tiettyjen seikkojen olevan merkki rakennuksen merkittävistä virheistä. Hovioikeus totesi näin ollen, että myyjät eivät olleet toimineet vilpillisesti tai muutoin selvästi poikenneet siitä, mitä heidän asemassaan olevilta myyjiltä voidaan tyypillisesti edellyttää. Kun kunnianvastaista ja arvonta tai muutoin törkeän huolimatonta menettelyä ei voitu näyttää toteen, Airilla ei ollut viiden vuoden määräajan ylittymisen vuoksi oikeutta esittää myyjille virheisiin perustuvia vaatimuksia. Hovioikeus ei katsonut lopputuloksen arviointiin vaikuttavan edes sen seikan, että myyjät olivat sinällään antaneet osin virheellistäkin tietoa.

Lue koko ratkaisu:
http://www.finlex.fi/fi/oikeus/ho/2013/vaaho20130494